Identifikácia zamestnancov (ICIF) - Corporate Consulting Group

Identifikačný proces (ICIF)

Len firma s jasne zadefinovanou identitou môže mať identifikovaných zamestnancov a tí sú jej najväčšou konkurenčnou výhodou.

Identifikovaní zamestnanci sú viac motivovaní, sú ochotní obetovať svoj čas a energiu v prospech firmy, neopúšťajú ju v krízovom období, ľahšie prijímajú zmeny a stávajú sa ich iniciátormi a nositeľmi.

Analýza procesu identifikácie je nástrojom, ktorý umožňuje manažmentu firmy diagnostikovať silné a slabé stránky procesu identifikácie a prijať odporúčania pre cielenú intervenciu.

STAMPPrieskumy realizované našou spoločnosťou sú anonymné. Zber dát prebieha formou online aplikácie umiestnenej na serveroch spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o. alebo formou tlačených dotazníkov zbieraných do zapečatených urien. Všetky dotazníky spracováva výhradne naša spoločnosť, ktorá garantuje dodržanie absolútnej dôvernosti.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016