Firemná kultúra (CC) - Corporate Consulting Group

Firemná kultúra (Corporate Culture - CC)

firemná kultúraTak ako sa firma správa k svojim zamestnancom, budú sa aj oni správať k svojim klientom. Cesta k získaniu dôvery klientov vedie predovšetkým cez získanie dôvery zamestnancov, ktorí sú nositeľmi firemnej kultúry spoločnosti.

Firemnú kultúru a spokojnosť s ňou analyzujeme v podsystémoch: Inteligenčný potenciál (IQ), Emočný potenciál (EQ) a Akčný potenciál (AQ).

Analýza slúži k následnému definovaniu potrebných krokov vo formovaní firemnej kultúry a klímy, internej komunikácie, riadenia výkonov a v rozvoji ľudského kapitálu.

V rámci analýzy ponúkame benchmarking výsledkov s výsledkami rôznych spoločností na slovenskom, českom a medzinárodnom trhu.

STAMPPrieskumy realizované našou spoločnosťou sú anonymné. Zber dát prebieha formou online aplikácie umiestnenej na serveroch spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o. alebo formou tlačených dotazníkov zbieraných do zapečatených urien. Všetky dotazníky spracováva výhradne naša spoločnosť, ktorá garantuje dodržanie absolútnej dôvernosti.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016