Fluktuácia - Corporate Consulting Group

Fluktuácia

Analýzou fluktuácie mapujeme faktory, ktoré najviac ovplyvňujú zamestnancov v rozhodnutí odísť zo zamestnania, resp. v ňom zotrvať.

Na základe týchto výsledkov je možné navrhnúť účinné opatrenia na zníženie fluktuácie a udržanie kľúčových hráčov vo firme.

STAMPPrieskumy realizované našou spoločnosťou sú anonymné. Zber dát prebieha formou online aplikácie umiestnenej na serveroch spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o. alebo formou tlačených dotazníkov zbieraných do zapečatených urien. Všetky dotazníky spracováva výhradne naša spoločnosť, ktorá garantuje dodržanie absolútnej dôvernosti.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016