Leadership Academy - Corporate Consulting Group

Leadership Academy

Projekt Leadership Academy umožňuje prepojenie formovania Firemnej identity (Firemnej kultúry a image firmy), riadenia a rozvoja ľudského kapitálu.

Vzniká predovšetkým ako integrácia cieľov formulovaných manažmentom spoločnosti a výsledkov analýzy rozvojových potrieb zamestnancov.

Leadership Academy

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016