Iné výskumy a analýzy - Corporate Consulting Group

Iné sociologické a sociálno – psychologické výskumy, prieskumy a analýzy

Na základe moderných sociálno-psychologických metód, ktoré sa opierajú o kvantitatívnu aj o kvalitatívnu metodológiu, sme schopní zmapovať špecifické sociálne javy.

Našim klientom ponúkame prieskumy trhu, politické analýzy, mapovanie správania, analýzu postojov, názorov a emócií špecifických sociálnych skupín.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016