Identita štátu (SI) - Corporate Consulting Group

Identita štátu (State Identity - SI)

identita štátuState Identity je projektom, ktorý komplexne a celkovo analyzuje:

  • otázky významu krajiny pre jej občanov,
  • súčasný hodnotový systém v štáte,
  • aktuálne spoločenské diskurzy,
  • participačný potenciál obyvateľov,
  • výskyt sociálno-patologických javov a ich príčiny,
  • vnímanie krajiny v zahraničí ...

Výsledky týchto analýz umožňujú realizátorom rôznych celoštátnych projektov vybrať účinné prostriedky pre aktivizáciu cieľových skupín a zvoliť efektívnu komunikačnú stratégiu pre propagáciu svojich ideí, myšlienok a názorov.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016