Sociálny rating - Corporate Consulting Group

Sociálny rating

sociálny rating

  • Firma nie je ekonomický systém.
  • Firma je systém sociálny, ktorý okrem iného, ako vedľajší produkt, prináša aj výsledky ekonomické.
  • Firma by preto mala podliehať ratingu sociálnemu a nielen ekonomickému.
  • Výsledky našich výskumov ukázali, že úspech spoločnosti a pozitívny sociálny rating je postavený na príťažlivej identite, s ktorou sa zamestnanec identifikuje a ktorej klient dôveruje.

Projekt Sociálny rating sa zameriava na analýzu súčasnej firemnej kultúry a na analýzu a identifikáciu deficitných oblastí identifikačného procesu zamestnancov so spoločnosťou. Súčasťou hlavných zistení sú Indexy, ktoré umožňujú prierezovo sledovať najvýznamnejšie procesy v rámci spoločnosti – Index identifikácie, Index spokojnosti, Index inovatívnosti a Index dôvery. Komplexným výsledkom je hodnota Sociálneho ratingu.

Sociálny rating poskytuje potrebné doplňujúce informácie investorom, veriteľom o auditovanom subjekte z pohľadu stavu firemnej kultúry a identifikácie zamestnancov od nezávislého posudzovateľa. Rovnako je prínosný aj pre vedenie auditovaného subjektu, ktoré získa obraz stavu firemnej kultúry a klímy. Na základe opatrení vyplývajúcich z výsledkov môže vedenie spoločnosti definovať potrebné kroky v jej želanom formovaní, s vplyvom na internú komunikáciu, riadenie výkonov a rozvoj ľudského kapitálu. Získa aj informácie, kde sa nachádza v porovnaní s ostatnými auditovanými subjektmi pôsobiacimi na slovenskom a českom trhu – benchmarking.

Sociálny rating je platný 1,5 roka, jeho prehodnotenie je možné v časovom horizonte pol roka až jeden rok podľa dosiahnutých výsledkov.

sociálny rating

* Logo Social rating je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016